Informace o nás

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

„Voluntarius“

 

Článek I.

Název občanského sdružení: „ Voluntarius

IČO 01510347 

Sídlo sdružení: Školská 3100, Milovice 28923

Článek II.

Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

 

Článek III.

Cíle sdružení

 1. Cílem sdružení je materiálně podporovat výchovně vzdělávací činnost školy, spolupráci    s dalšími tuzemskými i zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací, zahraniční a jiné aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti příspěvková organizace ZŠ T.G. Masaryka Milovice. Peněžní i nepeněžní plnění může být poskytováno žákům a zaměstnancům školy, případně třetím osobám k plnění výše uvedených cílů.
 2. K plnění těchto cílů sdružení získává dary od fyzických i právnických osob.

 

Článek IV.

Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem.
 5. Členství zaniká:

a)vystoupením člena ze sdružení oznámené písemnou formou,

b)úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,

c)zrušením členství,

d) zánikem občanského sdružení.

Článek V.

Práva a povinnosti členů sdružení            

 1. Člen má právo především:
 1. podílet se na činnosti sdružení,
 2. volit a být volen do orgánů sdružení,
 3. obracet se na orgány sdružení s podněty a žádat jejich řešení,
 4. účastnit se akcí pořádaných sdružení,
 5. být informován o činnosti, hospodaření a výsledcích hospodaření sdružení.

 

 1. Člen má za povinnost:
 1. dodržovat stanovy sdružení
 2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

Článek VI.

Orgány sdružení jsou:

 1. valná hromada,
 2. výbor
 3.  revizor

 

Článek VII

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
 4. Valná hromada zejména
 1. rozhoduje o změně stanov sdružení,
 2. schvaluje plán sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení a roční uzávěrku hospodaření,
 3. volí členy výboru a revizní komise,
 4. rozhoduje o zrušení členství členů,
 5. rozhoduje o zrušení sdružení.
 1. Valná hromada je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů.

 

Článek VIII.

Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výbor má tři členy.
 3. Výbor řídí činnost sdružení v době mezi zasedáními valné hromady. V čele výboru je předseda, který svolává nejméně třikrát ročně jednání výboru.
 4. Výbor zejména:
 1. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru,
 2. koordinuje činnost sdružení,
 3. svolává valnou hromadu,
 4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
 5. rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
 6. v rámci rozpočtu rozhoduje o vynaložení finančních prostředků sdružení podle článku III. těchto stanov.
 1. Předseda sdružení zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
 2. Výbor se může usnášet, je–li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení musí být přijato nadpoloviční většinou přítomných.

 

Článek IX.

Revizor

 1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení. Upozorňuje výbor na nedostatky hospodaření sdružení a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
 3. Revizor vypracovává zprávu o hospodaření a výsledcích kontrolní činnosti pro zasedání valné hromady.

 

 

 

Článek X.

Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s finančními prostředky a movitým majetkem.
 2. Sdružení vede jednoduché účetnictví.
 1. Zdroji majetku jsou zejména:
 1. dary fyzických a právnických osob,
 2. příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
 3. granty a dotace.

 

 1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
 2. Hospodaření se uskutečňuje podle rámcového rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 3. Movitý majetek získaný z prostředků nebo činností sdružení může být bezúplatně věnován ZŠ T.G. Masaryka Milovice, která jej zaeviduje ve svém inventáři způsobem daným směrnicemi školy o operativní evidenci majetku. Peněžní prostředky získané sdružením mohou být převedeny do příjmů školy jako účelová dotace. Sdružení si může vymínit způsob, jakým s nimi bude naloženo.

 

Článek XI.

Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká
 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
 2. rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.
 1. Při zániku dobrovolným rozpuštěním rozhodne valná hromada o způsobu majetkového

vypořádání.

 

Článek XII

Závěrečná ustanovení

 1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenování čestní členové sdružení.
 2. Toto sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra České republiky.

 

Výbor sdružení:

Předseda výboru: Barbora Nováková                       

Člen: Jiří Hlaváček                                                                               

Člen: Jitka Prokešová      

 

Revizor: Petra Pešková                        

 

 1. Přijaté dary

 

 1. Přijatým darem se rozumějí jakákoli bezúplatně přijatá plnění ve prospěch sdružení a to jak finanční, tak věcná, jakož i plnění nehmotné povahy, včetně bezúplatně poskytnutých služeb či slev nebo finančních bonusů.

 

 1. Poskytovateli sponzorského daru (dále „dárce“) se vyhrazuje právo
 • vymezit konkrétní účel či bližší podmínky použití daru,
 • určit, ve prospěch které školní třídy má být předmětný dar využit, popřípadě stanovit, že předmětný dar může být využit ve prospěch výhradně ZŠ  jako celku.
  1. Za evidenci a správu přijatých darů a naplnění právní vůle dárce ve smyslu výše uvedeném odpovídá Výbor. Není-li právní vůle dárce ohledně způsobu použití daru dostatečně určitým způsobem vyjádřena, má se zato, že stanovení konkrétního způsobu využití daru je v kompetenci Voluntarius o.s.

 

 1. Na vyžádání dárce bude s dárcem sjednána a uzavřena darovací smlouva, popřípadě mu bude vydáno potvrzení o přijatém daru.

 

 1. Za evidenci nároků dárce v uvedeném smyslu, uzavření darovací smlouvy či vystavení potvrzení o přijatém daru odpovídá Výbor.

 

 1. Výbor odpovídá za dostatečnou informovanost dárců ohledně způsobu využití prostředků, nabytých sdružením z přijatých darů.

 

 1. Výnosy z činnosti či z majetku

 

 1. Vzhledem k očekávanému malému rozsahu případných výnosů z činnosti sdružení či z nakládání s majetkem, svěřuje se kompetence nakládat s těmito prostředky Výboru.

 

 1.             Výbor je povinen při rozhodování o způsobu využití získaných prostředků spravedlivě zohlednit konkrétní okolnosti příslušného výnosu (např. vynaložení prostředků ve prospěch té školní třídy, která se na pořádání předmětné akce, jež byla zdrojem výnosu, podílela).

 

 

 

 1.  Okruhy financovaných aktivit


3.1 Prostředky sdružení budou vynakládány výhradně na:

 • aktivity školy v rámci vzdělávacího, výukového a výchovného procesu – spolufinancování dopravních výdajů v rámci školních akcí ZŠ, věcné ceny do soutěží žáků, materiálové zajištění akcí apod.

 

 

 • kultivace školního prostředí – drobné materiálové vybavení, související službové či jiné provozní výdaje, v případě dostatku zdrojů podílení se na výdajích investičního a dlouhodobého charakteru – výhradně ve prospěch ZŠ T.G. Masaryka Milovice.

 

 

 1. Operativní zásady správy finančních prostředků

 

 1. Prostředky sdružení budou vynakládány výhradně tak, aby nedocházelo k obohacení jednotlivých členů sdružení. Osoby vykonávající funkci v orgánech sdružení tak činí bez nároku na finanční odměnu či jakékoli jiné majetkové zvýhodnění. Tím není dotčen jejich nárok na úhradu odůvodněných a řádně prokázaných výdajů, pokud takové byly při výkonu funkce anebo v přímé souvislosti s aktivitami sdružení vynaloženy (např. úhrada cestovních výdajů apod.). Posouzení a odsouhlasení tohoto případného nároku na úhradu vynaložených výdajů je v kompetenci Výboru.
 2. Orgány sdružení jsou povinny při hospodaření s prostředky sdružení dbát řádné péče, prostředky spravovat způsobem minimalizujícím náklady, resp. náklady vynakládat v míře nezbytně nutné k dosažení příslušného účelu.

 

 1. Informace o hospodaření

 

 1. Orgány sdružení jsou povinny hospodařit transparentním a průkazným způsobem. Veškeré informace ohledně hospodaření sdružení jsou na vyžádání k dispozici, v rozsahu a lhůtě přiměřené daným okolnostem.
 2. Kompetence:
 • za vedení účetnictví sdružení vedené podle zvláštních právních předpisů odpovídá Výbor
 • osobou odpovědnou za účetní případ a zaúčtování účetního dokladu ve smyslu zvláštních předpisů je hospodář sdružení jako člen výboru, popřípadě jím pověřená osoba
 • účetní závěrku schvaluje Valná hromada.

 

 1. Obsluha účtu, podpisová práva k účtu:
 • finanční prostředky sdružení jsou shromažďovány výhradně na běžném, popřípadě spořícím či vkladovém bankovním účtu, popřípadě v případě potřeby v hotovosti. Za správu a náležitou evidenci peněz v hotovosti přitom odpovídá hospodář jako člen Výboru, s možností delegace správy hotovostní pokladny na jinou osobu (pokladník)
 • nositeli podpisových práv k bankovnímu účtu je výhradně předseda sdružení jako člen Výboru, hospodář jako člen Výboru, s tím, že každý z nich je oprávněn nakládat s prostředky na účtu sdružení samostatně
 • výhradně v souladu s těmito Zásadami hospodaření a Stanovami, a to za účelem dosažení deklarovaných cílů sdružení,
 • v souladu s kompetencemi a pokyny, danými Výborem, Radou rodičů nebo Valnou hromadou.

 

 1. Způsob rozhodování o věcech finančních a hospodářských


Rozhodování všech orgánů sdružení ve věcech finančních a hospodářských se řídí Stanovami.

 

 1. Právní účinky Zásad hospodaření


Tyto Zásady hospodaření jsou po jejich schválení Valnou hromadou interním předpisem sdružení, právně závazným pro všechny jeho členy a orgány.

 

 


Kontakt

Občanské sdružení Voluntarius


Novinky

2017/2018

26.09.2018 12:15
Ve školním roce 2017/2018 se sdružení Voluntarius podílelo na spolupráci se Základní školou T. G....

—————

Všechny články

—————


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.